Vladimíra Štrynclová: logistika je moderní obor, který představuje budoucnost

Logistika je atraktivní obor, který se neustále rozvíjí. O budoucnosti tohoto oboru svědčí i zájem o vzdělání mladých lidí v tomto oboru. O tom své ví i ředitelka SŠ logistické Dalovice, Vladimíra Štrynclová, se kterou je dnešní rozhovor.
 

Střední škola a učiliště vzniklo v roce 1958. Od kdy se začala zaměřovat na logistiku?
Profilace školy na logistiku začala v roce 1998. Úzké zaměření školy na poštovní obor nebylo perspektivní, bylo potřeba reagovat na společenský vývoj a zajistit rozvojový plán školy s cílem dobrého uplatnění absolventů na trhu práce. Nejprve jsme připravili materiální podmínky, vzdělávání učitelů, propojení na firmy. Teprve postupně jsme vytvořili školní vzdělávací program tak, aby samotné zaměření logistiky odpovídalo potřebám regionu.

Logistika je široký obor, je studium na Vaší škole nějak více specificky profilově vymezené nebo se orientujete spíš na široké znalosti z logistiky?
Hlavním znakem naší vzdělávací nabídky v logistice je „široké zaměření, široké uplatnění“.  Školní vzdělávací program jsme zpracovali modulárně, tzn. mohli jsme jednotlivými moduly pokrýt logistiku v potřebných odvětvích v Karlovarském kraji. Ve dvou maturitních oborech je logistika zaměřena zejména na poštovnictví, finančnictví, cestovní ruch, veřejnou správu, dále na dopravu a přepravu, podnikovou logistiku a informační technologie. Ve tříletých oborech zejména na skladovou logistiku.
Kromě velmi dobrého uplatnění má tato koncepce tu výhodu, že absolventi znají souvislosti, mají široký základ a své rozhodnutí o vlastním budoucím uplatnění mohou učinit až ve vyšším ročníku střední školy. Moduly nám umožnily propojit počáteční a další vzdělávání.

SŠ logistická Dalovice v současnosti nabízí jak maturitní obory – Logistika ve službách a finančnictví a Provoz a ekonomika dopravy – logistika, tak i obory tříleté s výučním listem – Manipulant poštovního provozu a přepravy a Operátor skladování a přepravy. O jaký obor je největší zájem?
Těší nás, že máme dlouhodobě velmi solidní zájem o studium v maturitních oborech. Doplňkově jsme nabízeli pouze jednou za tři roky tříleté obory. V posledních letech vzrostl zájem o obor Operátor skladování a přepravy, a to jak ze strany žáků, tak ze strany firem.Proto tento obor otevíráme každoročně. Manipulant poštovního provozu a přepravy pro denní studium neotevíráme.

Vy, jako škola, však nepodporujete jenom vzdělávání mladých středoškoláků, ale nabízíte také různé kurzy z oblasti logistiky, poštovnictví, komunikace apod. Pro koho jsou tyto kurzy určeny?
Nejzajímavějšími jsou odborné kurzy pro veřejnost, které připravují zájemce na vykonání zkoušky profesních kvalifikací (podle zákona 179/2006 Sb.) - Evidence zboží a zásob, Manipulace se zbožím a materiálem.
Získání dvou certifikátů opravňuje držitele k vykonání závěrečné zkoušky s výučním listem v oboru Operátor skladování. V letošním školním roce přistoupí k jednotné závěrečné zkoušce 10 úspěšných absolventů těchto odborných kurzů.
Obdobně jsmepřes profesní certifikace umožnili zvýšení kvalifikace v oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy.
Dobrou zpětnou vazbu jsme měli také na rekvalifikační kurzy Asistent logistiky a Recepční.
Firma Petainer v Aši si u nás objednala kurzy Skladník.

Vaše škola úzce spolupracuje s logistickými firmami. Jednou z takových větších akcí, která je pod záštitou SSL je Logistik junior SŠ.
Celorepubliková odborná soutěž je vyhlašována ministerstvem školství. Odborným garantem je Svaz spedice a logistiky Praha. Nyní běží přípravy 8. ročníku, který v Dalovicích proběhne na podzim roku 2016. Soutěž se snaží vyzdvihnout důležitost studia logistických oborů a poukázat na perspektivní uplatnění budoucích absolventů. 7. ročník 2015 byl pořádán v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání a účastnilo se 11 odborných škol z celé republiky. Studenty vždy čeká prověření jejich teoretických znalostí a praktických dovedností z logistiky, dopravy, ekonomiky. Mezi soutěžní disciplíny patří i digitální prezentace týmové práce v anglickém jazyce nebo řešení logických úloh. Do finále „Riskuj“ postoupí první 4 týmy podle předešlých výsledků. Na ty nejlepší čekají věcné dary, které zajišťují partnerské firmy, a putovní pohár soutěže. Účastníci si kromě toho odnesou řadu užitečných zkušeností a navázání nových kontaktů.

Pojďme se teď podívat spíš na vzdělávání v logistice obecně. Logistika v takovém rozsahu, jako je dnes je poměrně mladý obor. V čem vidíte jeho největší potenciál?
Logistika je moderní obor, který představuje budoucnost.  Je důležitý pro konkurenceschopnost, optimální vynaložení nákladů, optimální organizaci procesů a nakonec spokojenost zákazníků. Obrat tohoto oboru ve vyspělých zemích proto stále stoupá. Logistiku najdeme ve všech odvětvích. Proto šikovného logistika, který věci rozumí, firmy velmi dobře odměňují a poskytují mu perspektivu růstu.

Na závěr taková spíš rada pro budoucí středoškoláky a jejich rodiče: Proč by se mladí lidé měli vzdělávat v logistice?
Absolvent s logistickým vzděláním se na pracovním trhu neztratí, protože má co nabídnout: je jazykově dobře vybavený, orientuje se v informačních technologiích, má obchodní a prodejní dovednosti.  Chápe význam logistiky pro prosperitu firmy, vnímá souvislosti jednotlivých článků logistického řetězce, různé druhy logistiky. Vzhledem k podstatě logistiky má velmi široké uplatnění a každý zaměstnavatel po takovém absolventovi velmi rád sáhne.
 

Logistika | 04. 04. 2016
Další podobné články