Online zpravodajství z konference Efficient Logistics Forum

Dnes se v KC GreenPoint koná logistické fórum s názvem Efficient Logistics Forum, známé jako Efektivní logistika. Eulog je zde a i dnes s námi můžete sledovat online zpravodajství přímo z akce.

Logistika | 13. 11. 2014

16:35 -

Efektivní logistika je za námi.

Během příštího týdne se můžete těšit na krátkou reportáž.

16:16 -

Pro lepší pochopení fungování je přednáška doplněna videoukázkou.

16:11 -

Přednáška je představena na základě obrázků konkrétních řešení a regálů. V rámci každého obrázku Žárský představuje jejich fungování v praxi.

16:08 -

A před námi je poslední přednáška dnešního dne. Tu má Radim Žárský ze společnosti Mecalux, jehož příspěvek nese téma Moderní logistické technologie, kde ukáže příklady moderních technologií skladování v praxi.

 

16:07 -

Výsledkem testu byla vysoká prestiž i vysoká poptávka po tomto povolání.

16:02 -

Do závěru přednšky jsou zapojeni všichni účastníci. Máme určit, bod, kde si myslím, že bude perspektiva povolání logistik v roce 2018. Na základě prestiže a růstu poptávky.

15:54 -

Právě Bazala popisuje jednotlivé struktury profese logistik, která se dělí v podstatě na 5 stupňů / úrovní obtížnosti.

15:45 -

Požadavkem na kvalifikaci profese v logistice je tzv. T-shape man. Tj. ten, který ví o všem něco a o něčem všechno. To znamená - mít širší přehled, ale v určitém oboru mít hloubku daných znalostí.

15:22 -

Tak nyní bude mít přednášku Jaroslav Bazala z Logistické akademie a ten představí požadavky na pozici logistika.

15:06 -

Jako poslední případová studie je představena optimalizace pracoviště sortace.

Cílem projektu je úspora 1 HC / den, úprava layoutu na sezónu, organizace práce v týmu, úspora v použitých materiálech, žádné pozdní odjezdy aut. "V tomto projektu se nejvíce projevila nezorganizovanost práce v týmu.", srovnává Stöhr a rozebírá jednotlivé aktivity.

Přínosem projektu bylo to, že tým splnil zadané cíle (snížila se pracnost, zlepšily se provozní procesy), odhalení a řešení tristních poznatků, jako jsou délky prostojů a přestávek. Pochopení jednotlivých segmentů provozu, proaktivní přístup atd.

14:48 -

Přecházíme k další studii. 2. případová studie se zabývá optimalizací etchingových linek. Cílem projektu bylo zvýšení současné hodnoty UPH, eliminace chyb pracovníků, ergonomie pracoviště, revize tréninkového procesu a vytvoření standardů linky.

"Tento projekt probíhal zase podobným způsobem, více jsme se zaměřili na plýtvání a chronometráž.", říká Stöhr a dodává: "Pracovali jsme zde i s určitou videoanalýzou, opět jsme řešili ergonomii." Z dalších uvedených nástrojů byla použita např. foto-analýza všech pracovišť i lay-out pracovišť.

 Řešení problémů byla zese zmenšení pracovní plochy a mnoho dalších.

Ve stručnosti tento projekt přinesl zajímavé přínosy:

 • zkrácení linek
 • snížení ergonomické zátěže na stanici
 • týmová práce na etchingu
 • zvýšení důvěry týmu etchingu v možnost realizovat změny
 • zvýšení UPH o 10 a 25 jednotek pro každou linku
 • standardizace procesu na stanici
 • definován proces zaškolení atd.

14:32 -

Přesouváme se ke konkrétním případovým studiím. 1. z nich je Optimalizace dotcom pracoviště. Cílem bylo odstranit veškerá nalezená ergonomická rizika, definovat řízení pracoviště pro 51 stanic, standardně dosahovat určitého počtu zakázek, zapracování nového pracovníka do 5 dnů.

Bylo provedený ergonomický audit, snímkování pracovního dne, mapy plýtvání, chronometráž a analýza četnosti používaných pomůcek na pracovišti.

Řešení problému spočívalo v popisu současného pracoviště (rozvržení využití, rozložení a prostor u pracovního stolu), definování návrhů pro nové uspořádání a trénink nových pracovníků (vytvoření testů, zlepšení předvýběru agenturních pracovníků, samotný trénink pracovníka atd.)

Mezi přínosy projektu lze zařadit např.:

 • zlepšení standardizace pracoviště
 • vytížení pracovních pomůcek
 • vytvoření manuálu pro nové pracovníky
 • snížení chybovosti
 • nastavení pravidel a systému, jak řídit linku, když zásadně naroste objem výroby

14:25 -

Probíhá představení společnosti Escare.

14:22 -

Probíhá představení společnosti DB Schenker.

14:21 -

Máme před sebou další hodinový blok. Ten se bude zabývat řízením úzkých míst v logistických procesech. Optimalizaci pracovišť při kompletaci zakázek představí Tomáš Stöhr (Escare) a následně se k němu připojí Libor Siekela z DB Schenker, který představí případovou studii.

14:10 -

Polášek skončil svoji prezentaci a během následujících 5 minut je zde prostor pro dotazy, kterých je poměrně dost.

14:05 -

Výsledkem simulace bylo vznik několika variant, přičemž vybrala tu nejlepší variantu, která se dala realizovat. Po dlouhé spolupráci ale vznikla otázka - co kdybychom si to dělali sami? Koupíme software a uděláme si to sami. - To není ale úplně nejlepší řešení. "My jsme koupili software a školili jsme lidi. Podcenili jsme, kolik lidí proškolíme a kdy to budeme dělat. ... Z toho pak vyvstává otázka, zda do toho půjdeme nebo ne. Díky simulaci jsme zjistili, že musíme radikálně změnit určité procesy."

13:55 -

Účastníci rozvinuli mezi sebou debatu díky vlastních zkušeností.

13:43 -

Na úvod se zaměří na 3 věci. Prvním je sběr dat. Mají nějakou výrobní halu a mají sklad. Představuje problém špatného rozmístění skladu a haly. Měli tedy poměrně velký vozíkový a vláčkový park. Proto řešili optimalizaci tras a provozu, ale proběhla zde otázka - co kdyby. Takže se rozhodli pro simulaci, která by jim s tímto problémem pomohla.

Proto bylo nejdůležitější sesbírat nejpřesnější data. "Velmi dobře si rozmyslete, kolik lidí a jak budou data sbírat, protože to vše může ovlivnit výrazně tu danou simulaci. Pozor, stanovte si plán, kdy budete měřit a co budete měřit. My jsme tohle dost podcenili."

13:38 -

Šimon předává slovo Poláškovi. Ten představí reálnou simulaci.

13:31 -

Šimon uvádí příklad toho, že i simulace se může lišit od reálného provozu, což je ale velký problém. Došlo tedy ke zkoumání daného problému, a proto se snažili porovnat opravdu realitu se simulací. Zjistili, že zákazník uvedl, že jeřáb zvedá bez nákladu určitou rychlostí, ale v praxi ten jeřáb zvedal bez nákladu pomalejší rychlostí. Z toho plyne, že nepřesný vstup (byť se může zdát, že se jedná o drobnost) může ovlivnit - výrazně ovlivnit - danou simulaci.

13:25 -

Simulací lze ověřit např. kolik lidí bude potřeba na tento provoz? Nebo kolik palet bude optimálních v tomto provozu? Jaká bude výrobní kapacita linky, pokud bude na každém pracovišti jeden pracovník?  Kde bude další úzké místo, když stávající úzké místo provozu rozšřím?

Na to vše simulace nachází odpověď.

13:15 -

Cílem je, vyzkoušet si fungování reálného procesu dřív, než se daný proces spustí na ostro. Velmi důležité ale je mít stejné a reálné informace, aby nedošlo ke zkreslení.

A prostřednictvím animace spouští ukázku chování procesu dle počítačové simulace.

13:11 -

Tak a pokračujeme. Tento hodinový blok bude zaměřen na využití počítačových simulací v logistice. Tohoto tématu se chopí Michal Šimon ze Západočeské univerzity v  Plzni a spolu s ním Michal Polášek ze společnosti Daikin Industries Czech Republic.

12:08 -

Přednáška je u konce.
Nyní je pauza na oběd, takže se opět připojíme ve 13:15 a budeme pokračovat odpolední sérií přednášek.

11:55 -

Nyní se přesouváme k tématu samotného řízení zásob. Pro řízení zásob je třeba využít určitých nástrojů, jako např. ABC analýza, kterou věřím, že všichni znáte. (ale pro připomenutí, vychází z Paretova pravidla, že pouze 20 % z možných příčin způsobí 80 % následků).

Druhým nástrojem je XYZ analýza, která zohledňuje pravidelnost spotřeby položek, které jsou rozděleny do jednotlivých kategorií.

Dalším nástrojem řízení zásob je řízení pomocí softwarové aplikace.  "Díky němu dokážeme optimalizovat všechno tak, jak potřebujeme, abychom to měli včas.", říká Dubový.

11:50 -

Nyní se bavíme o nakupování a řízení zásob náhraadních dílů. Z pohledu nákupu je nutné uvažovat, jaké jsou trendy v nákupu, jaký je management a jak je nastavená strategie nákupu. Dále je třeba použít správné nástroje pro nákup a mít zajištěnou dostatečnou informační podporu.

11:46 -

Zatím se rozebírají jednotlivé procesy pro zajištění náhradních dílů.

11:37 -

Nejprve je třeba vymezit si samotný model obchodně - servisní společnosti, o které se budeme bavit. Jedná se o středně velkou společnost, má 3 lhavní zdroje příjmů, široké portfolio prodávané a servisované techniky náhradních dílů, moderní ERP systém, systém jakosti.

11:32 -

Tak a po výborné kávičce a koláčcích zase pokračujeme. Nyní, jak už jsme avizovali, má přednášku Ing. Martin Dubový, který se pobaví s námi o nakupování a řízení zásob náhradních dílů.

10:57 -

Přednáška pana Chalase je u konce a budeme dále pokračovat po přestávce v 11:30 přednáškou pana Martina Dubového na téma Interní logistika v obchodně - servisní společnosti.

10:45 -

Jako praktický příklad ukazuje zpracovnou BCG matici (Boston Group matice), která se běžně vytváří na produkty, nicméně dá se i aplikovat na firmu. Ta pak udává, kde se vlastně firma nachází a jaký je její potenciál. Výsledkem je tak možnost vytvářet strategie právě dle pozice firmy na trhu.

10:32 -

Zabývá se více tím cold callem - to znamená, že prodejci oslovují potenciální zákazníky telefonem. V dnešní době se jedná o "zlaté stránky" v nějaké databázi. To však nemůže fungovat, protože to nezohledňuje nějakou užší specifikaci zákazníků, segmentaci a cílení.

Chytrá data tedy nabízí možnost poznání toho, kdo je náš zákazník, co má rád, ... prostě tato firma je schopná sehnat informace o obratu, stáří firmy, počet zaměstnanců, jaké sw používá, jestli firma roste nebo ne, apod. A to vše je velmi dynamické, protože funguje online a zohledňuje to jednotlivé změny.

10:29 -

Chalas: Co jsou to chytrá data, odkud přichází a jak fungují?

Vysvětluje to nap říkladu marketingu a hledání nového zákazníka - jak ho oslovit? Cold call, poslat dopis, osobní návštěva nebo email.

10:26 -

Tak panelová diskuze je u konce a Průžek představuje další blok, který se bude zabývat využitím chytrých dat v logistice. Této přednášky se ujme Jan Chalas ze společnosti Imper CZ.

10:22 -

Formánek představuje výběr z top 25 supply chains firem - jsou to firmy, které mají perfektně zvládnutý dodavatelský řetězec. Patří tam např. Apple, Toyota Motor Corp, (ADR), Tesco Corporation (USA) ...

10:09 -

Zajímavou poznámkou je, že vznikají nové a nové profese v Supply Chain Managementu, které se zaměřují na práci v Business Inteligent a jejich prací je probírat se ve firemních datech. Příkladem pozic je například business analyst, inventory manager, supply chain analyst, ...

09:55 -

Formánek představuje Top Projekty společnosti Logio, kterými jsou:

 1. Zlepšení vizibility dodavatelského řetězce.
 2. Snížení emisí - uhlíkové stopy
 3. Provozní dokonalost
 4. Network redesign
 5. Spolupráce mezi články v dod. řetězci.

Dále dodává, že logistika je o 4 věcech, na kterých by měla stát strategie.

 1. better - lepší dostupnost,
 2. cheaper - provoozní efektivita
 3. faster - zrychlování časů
 4. closer - spojení se se zákazníkem

09:42 -

Bavíme se o tom, jaké byly největší výzvy minulého roku? Slovo má Zítko, který mluví o velkém projektu stěhování do nového. Výsledkem by mělo být 50 tisíc paletových míst, 30 tisíc m2 a remodeling skladu.  Další výzvou je optimalizace logistiky a zřízení PW - Logio.

09:40 -

Padla zde otázka, zda jsme zvyklí si ve firmách dělat celý proces logistického auditu? Ten pomáhá koordinovat jednotlivé činnosti. Je to určitě i otázka k zamyšlení pro vás.

09:33 -

Slovo má Štrupl a snaží se vysvětlit situaci v Hamé. Nemají problém s kamionovou logistikou, ale spíš s plánováním, kde je občas velmi složité zajistit jednotlivé procesy. A říká, že díky společnosti Logio fungují tak trošku i online.

Největší problém mají však v obchodním oddělení, ve kterém nemají systém Logio zavedený.

09:25 -

Panelová diskuze probíhá formou debaty s účastníky konference.

09:18 -

Nyní přecházíme k hlavnímu tématu diskuze: Strategická role Supply Chain Managementu

09:15 -

Právě probíhá panelová diskuze, které se účastní Ondřej Zítko ze společnosti Czech Airlines Technic, Martin Štrupl, generální ředitel Hamé a Tomáš Formánek, generální ředitel společnosti Logio.

Nejprve jednotliví řečníci krátce představují svoje firmy.

09:02 -

Právě se úvodního slova ujal Tomáš Průžek (procesní analytik Czech Airlines Technics), který bude hlavním moderátorem celé konference.

Další podobné články