Kontrolní a hygienické postupy mají u ochranných oděvů velký význam

Kompletní dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů pro pracovní oblečení může garantovat pouze profesionální poskytovatel textilních služeb. Lídrem v této oblasti je MEWA se svým rozsáhlým servisním systémem na 45 pobočkách po celé Evropě. Nabízí pracovní obleče-ní včetně jeho kontroly, údržby, skladování a logistiky. 

 
Aby bylo ochranné oblečení funkční, musí v první řadě splňovat specifické bezpečnostní po-žadavky pro příslušná pracoviště. Mělo by být spolehlivé, ale také spolehlivě odolné. K tomu je potřeba, aby bylo ošetřeno podle potřeb oboru, ve kterém se využívá. Pro zachování ochranného efektu oděvů je tak podstatné i jeho praní. Prací procesy navíc zaručují vysokou úroveň hygieny, což je důležité nejen v časech pandemie. Přední poskytovatel textilních slu-žeb MEWA vše splňuje s nejvyššími standardy kvality.

Bezpečnost podrobená zkoušce
MEWA provádí rozsáhlou kontrolu oblečení nejen kvůli bezpečnosti zaměstnanců, kteří ho nosí, ale také z důvodu právní jistoty pro zaměstnavatele. Aby byly oba požadavky splněny, zavádí se zkoušky kvality: od výběru tkaniny, přes testování údržby, kontrolu samotného ob-lečení až po dokumentaci všech procesů.  

Látky pro výrobu kolekcí MEWA se prověřují ve vlastním technickém centru již před jejich použitím. Jsou minimálně 30krát vyprány, zpracovány a poté podrobeny zkouškám. Namátko-vě se kontrolují mimo jiné vlastnosti textilu, jako je stálobarevnost nebo odolnost proti oděru a roztržení. „Kontrola kvality textilního materiálu se neprovádí u pronajatých oděvů, ale přímo u tkanin, které odpovídají výrobním šaržím, použitým u našeho oblečení,“ vysvětluje Thomas Hell, technický ředitel společnosti MEWA v Itálii. 
Pokud je oděv pravidelně používán, jsou všechny jeho části po každém praní zkontrolovány a v případě potřeby opraveny nebo vyměněny. Nakonec jsou veškeré procesy digitálně zazna-menány.
Ve firmě každý kus oblečení kontroluje speciálně vyškolený personál. Tento standardizovaný proces je podpořen technickými nástroji. K porovnání vzhledu oblečení a barev se používají fyzické hraniční vzorky, kontrolují se i reflexní vlastnosti oděvu. MEWA tak zajišťuje, že ob-lečení dodané zákazníkovi plní garantovanou ochrannou funkci i po několikanásobném vyprá-ní. 

Oddělení výzkumu MEWA vyvinulo speciálně pro reflexní pracovní oblečení patentovaný a inovativní, automatizovaný testovací systém. Ten digitalizuje kontrolní procesy a je tak ještě spolehlivější. Jeho širší využití MEWA plánuje do roku 2023.  

Prověřená hygiena od praní až po dodání zákazníkům
Zvláštní pozornost je potřeba věnovat i tomu, jak se pracovní oděv pere, aby splňoval i po ošetření hygienické nároky a mohl být bezpečně dodán zákazníkovi. MEWA pracuje podle systému RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control System) a odpovídající evrop-ské normy EN 14065. V rámci managementu hygieny jsou využity specifikace DIN EN 10524 pro potravinářský sektor. 

Všechny pobočky MEWA mají wfk certifikát, který stvrzuje, že lze oděv používat i v oblastech citlivých na hygienu. Každý typ oblečení, včetně ochranného tak splňuje poža-davky platné například i u oděvů pro potravinářský průmysl. Praní probíhá při teplotách mezi 60 a 75 °C spolu s odpovídající dávkou dezinfekčních prostředků, které zajistí úplnou inakti-vaci virů a bakterií.

Na všech pobočkách MEWA je při praní zaručeno co nejefektivnější odstranění nečistot. Kromě toho se v případě potřeby provádějí testy, aby se zajistil nejlepší možný výkon práde-len. Po vyprání oděvů probíhají další potřebné procesy, například dezinfekce, využití ochran-ných prostředků proti kyselinám a podobně. 

Hygienický řetězec trvá, dokud není oblečení vráceno zákazníkovi. „Nezbytnou součástí je důsledné mikrobiologické testování suchého oblečení a pracích pytlů přímo před dodáním zá-kazníkovi. Podle certifikovaných předpisů musí být kontroly prováděny pravidelně, například stěry a testy biologického znečištění nebo zkouškami kvality vody. V případě abnormalit jsou přijata vhodná protiopatření na základě systému řízení hygieny a poté je provedena další kon-trola,“ vysvětluje Thomas Hell. MEWA tak zajišťuje dodržování hygienických standardů, ale také zachování ochranné funkce oděvů v průběhu celého servisního systému. 

Ostatní | 26. 04. 2022
Zdroj: MEWA