Bezpečné skladování nebezpečných látek s DENIOSem

Jak předpisově a bezpečně uskladnit hořlaviny a další nebezpečné látky přímo ve výrobních prostorách nebo již existujících skladech? Máme pro Vás profesionální a sofistikovaná řešení!

 
Společnost DENIOS s více než 30letou praxí na trhu ve vývoji a výrobě vlastních produktů přináší kompletní nabídku řešení pro bezpečné skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, jako jsou např. oleje, pohonné hmoty, hořlaviny, odpady atd. V sortimentu společnosti naleznete záchytné vany z oceli i plastu, bezpečnostní skříně na nebezpečné látky, podlahové plošiny, sorbenty, regály, bezpečnostní sprchy, ale i skladovací kontejnery pro bezpečné a předpisové skladování většího množství nebezpečných látek uvnitř i vně stávajících budov. Celková nabídka již hotových produktů je završena nabídkou individuálních řešení přesně podle zadání a potřeb zákazníka a jejich následná realizace vychází z dlouholetých zkušeností společnosti. Všechny skladovací systémy od DENIOSu samozřejmě splňují legislativní požadavky na skladování nebezpečných chemických látek. 

Skladování nebezpečných látek a legislativa
Pro zajištění bezpečnosti je při skladování nebezpečných látek ze zákona třeba dodržovat určitá pravidla. Některá z nich si nyní připomeneme a ukážeme si pár praktických řešení, která nám pomohou ve splnění legislativních požadavků.
 
Každý, kdo nakládá s nebezpečnými látkami, ať už právnická či fyzická osoba, je v každém případě povinen chránit bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Z toho vyplývá nutnost skladovat veškeré nebezpečné látky pouze na místech k tomu určených, skladovat je pouze v předepsaném množství a ve správných obalech a zároveň dbát pokynů ke skladování těchto látek, které byly poskytnuty výrobcem látek. Je třeba též neopomenout zásady společného skladování, tj. v obráceném slova smyslu, neskladovat společně reagující látky.

Veškeré naše skladovací systémy umožňují legislativě odpovídající a zároveň bezpečné skladování nebezpečných látek, záleží pouze na zákazníkovi a jeho potřebách, zda svoje prostory vybaví skladovacím kontejnerem na větší množství nebezpečných látek nebo mu postačí pouze záchytné vany či bezpečnostní skříně, které jsou určeny především na skladování menšího množství nebezpečných látek. Naši odborně vyškolení technici vás krok po kroku provedou celým procesem hledání vhodného řešení právě pro vás a jeho následnou realizací.

Bezpečnostní skříně na nebezpečné látky
Podle zákona č. 254/2001 Sb. (Zákon o vodách) vzniká povinnost řídit se legislativními požadavky na skladování nebezpečných látek, což má zabránit možnému úniku takových látek do okolí a podzemních vod. Pro bezpečné a předpisové skladování menšího množství nebezpečných látek jsou skvělým řešením naše speciální, záchytnou vanou vybavené bezpečnostní skříně. Skříň na nebezpečné látky je navržena tak, aby při náhodném rozlití skladovaných kapalin v jednotlivých policích došlo k jejich stečení do této záchytné vany.

„Obecně platí, že by měla záchytná vana pojmout alespoň 10 % celkového objemu uskladněných látek, minimálně však 100 % objemu největší skladované nádoby“, připomíná Radek Zajíc, obchodní ředitel firmy DENIOS.

Bezpečnostní skříně jsou pochopitelně uzamykatelné, aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k uloženému obsahu skříně. Skříně lze dovybavit polyetylénovými vložnými vanami a jsou tak vhodné i pro skladování nebezpečných chemických látek a jejich směsí, čímž splňují  podmínky zákona č. 350/2011 Sb. (Zákon o chemických látkách a chemických směsích). 
Speciální typy našich bezpečnostních skříní umožňují rovněž společné skladování některých nebezpečných látek, které v žádném případě nemohou být za běžných okolností skladovány pohromadě. Díky bezpečnostním skříním, jejichž vnitřní prostor je rozdělen do dvou samostatných skladovacích oddílů, lze tyto látky skladovat odděleně a zamezit tak jejich možnému vzájemnému působení, zároveň však budou moci být uloženy v jedné skříni.

Skříně na hořlaviny s požární odolností
Protipožární skříně DENIOS jsou konstrukčně určeny přímo pro bezpečné skladování menšího množství hořlavin zejména 1. a 2. třídy nebezpečnosti.

Správné skladování hořlavin je upraveno normou ČSN 650201, zároveň je však nutné každé skladování hořlavin navíc vždy posoudit ještě individuálně. Skladování hořlavých i nebezpečných látek volně, přímo na místě jejich užití, je velice nebezpečné právě v závislosti na vysokém riziku jejich vznícení. Tomuto nebezpečí lze částečně předejít použitím certifikovaných protipožárních skříní, které jsou přímo zhotoveny k bezpečnému skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek. Požadavky na vlastnosti požárně odolných skříní a příslušné kontrolní mechanismy řeší evropská norma EN 14470-1, účinná od 1. 7. 2004.

Mezi tři hlavní bezpečnostní požadavky na skladování hořlavin v této normě patří:
  • minimalizace nebezpečí vzniku ohně spojeného se skladováním hořlavin a ochrana skladovaných hořlavin v případě požáru,
  • minimalizace množství výparů vypouštěných do prostoru pracoviště,
  • záchyt rozlitých tekutin uvnitř skladového prostoru.
Na trhu jsou k dodání bezpečnostní skříně s požární odolností 15, 30, 60 a 90 minut, v naší nabídce naleznete protipožární skříně s požární odolností 30 a 90 minut (typ 30 a typ 90).

Jak protipožární skříň funguje?
Pokud se v prostředí, kde je protipožární skříň umístěna, zvýší okolní teplota na hodnotu 50 °C (+/- 10 °C), dveře protipožární skříně se automaticky uzavřou. Následně se při dosažení teploty 70 °C (+/- 10 °C) uzavřou také všechny ventilační otvory. V tomto případě je skříň bezpečně uzavřena z hlediska ochrany uskladněných hořlavin před ohněm. 

Například bezpečnostní protipožární skříň typ 90 zajistí ochranu hořlavin proti vznícení minimálně po dobu 90 minut od vzniku požáru. To znamená, že po dobu 90 minut teplota uvnitř skříně nevzroste o více než 180 K v porovnání s počáteční teplotou 20 °C (+/- 5 °C). V případě vzniku požáru poskytne protipožární skříň obslužnému personálu dostatek času na opuštění pracoviště a hasičům pro hašení požáru.

 „Nejdůležitějším bezpečnostním cílem protipožárních skříní je, aby byla osobám v prostoru, kde jsou tyto skříně s hořlavinami umístěny, poskytnuta dostatečná doba k evakuaci a zároveň i zajištěn dostatek času pro zásah jednotek IZS v prostorách zasažených požárem“, shrnul Radek Zajíc. 

Pro více informací ohledně skladování nebezpečných látek v bezpečnostních skříních nás kontaktujte na naší bezplatné lince 800 383 313 nebo navštivte naše webové stránky https://www.denios.cz/.

Skladování | 24. 07. 2020
Zdroj: DENIOS