Téma měsíce března: Rozhovor s prezidentem České logistické asociace, Prof. Ing. Václavem Cempírkem, Ph.D.

Logistika | 12. 03. 2015

Dnes jsme si pro vás připravili exkluzivní rozhovor s prezidentem České logistické asociace, Prof. Ing. Václavem Cempírkem, Ph.D. V rozhovoru se dozvíte, jaké jsou trendy v logistice, kdy dochází k výrazným změnám, ale i něco málo o tzv. moderní logistice.

 

Česká logistická asociace pomáhá firmám orientovat se ve světě logistiky. Jaké problémy firmy v oblasti logistiky řeší nejčastěji?
Snažíme se pro firmy pořádat kulaté stoly, na kterých se diskutují aktuální témata. Máme zájem, aby asociace závěry z těchto diskuzí důrazněji přenášela na výkonnou moc a nedocházelo k přijímání zákonů, které ztěžují práci podnikatelským subjektům. Chceme to dělat přesně tak, jak je obvyklé ve vyspělých zemích Evropy. Pro své členy organizujeme exkurze do provozů s vysokou úrovní logistiky. Mnohdy se jedná o firmy, do kterých by se sami velmi obtížně dostávali. V neposlední řadě je informujeme o novinkách v logistice a zajišťujeme pro ně účast na významných tuzemských i evropských logistických veletrzích.
K druhé části otázky bych řekl, že nám se firmy se svými problémy nesvěřují, naše podpora pro vnímání nových trendů v logistice je nepřímá, účastníci si musí udělat z exkurzí a diskuzí závěr sami.
Určitě ale chceme naši činnost ve směru k členské základně změnit, aby pro ně členství v asociaci mělo přínos.

Když se podíváme zpětně, jaká byla logistika před deseti lety?
Logistika před deseti lety byla zcela jiná. Současnost charakterizuje široké prosazení telematických systémů, kterými jsme schopni řídit a kontrolovat logistické řetězce. Dnes již běžně sledujeme polohu dopravních prostředků na dopravní síti, sledujeme stav zásilky, zajišťujeme bezpečnost zásilky proti krádežím, ale dokonce sledujeme techniku jízdy řidiče, kontrolujeme technický stav vozidla a dáváme příkazy, kde a kdy bude doplňovat pohonné hmoty. Navigační systémy usnadňují práci řidičů, především při průjezdu komplikovanými dopravními uzly a při dosažení cílového místa. Nástup mobilních terminálů ve spojení s elektronickým podpisem usnadňují a hlavně zrychlují oběhy průvodních a účetních dokladů, zkracují doby odúčtování, zrychlují reklamační řízení. Dnes již běžně se využívají čárové kódy, stále více se prosazují RFID kódy, ale nesmíme opomíjet průběžné kontroly porovnávající účetní a fyzický stav zboží ve skladech.

Co je takovou největší hlavní hybnou silou kromě ekonomiky státu pro rozvoj tohoto odvětví na českém trhu?
Já bych ani neřekl, že by hybnou silou pro logistiku byla ekonomika státu. Naopak v mnohých případech nesprávná rozhodnutí při přijímání nových zákonů nebo novelizací zákonů našimi zákonodárnými sbory se pozice v oblasti logistiky ztěžuje (např. zákazy jízd, omezování provozu dopravním značením, zvyšování mýtného, zvyšování daňových zátěží u pohonných hmot, apod.). Hybnou silou pro logistiku je volné tržní prostředí s širokou nabídkou produktů. Důležité je z hlediska logistiky optimální řízení materiálového toku do výroby a optimální řízení fyzické distribuce hotových produktů do spotřeby. Minimalizace zásob, dodržení záručních lhůt kvality a stanovení optimálních dávek generují moderní logistické technologie řízení s podporou vyspělých informačních a komunikačních systémů.

V současnosti jsou zde různé nové trendy a firmy se snaží být co nejvíce konkurenceschopné. A to nejen v logistice, ale na trhu obecně. Dokážete však říct, jaké jsou v současné době trendy v logistice?
Trendy, které budu uvádět, nejsou nové, ale dlouhodobě patří k hlavním cílům logistiky. Vždy se jedná o kvalitu poskytovaných služeb, kterou charakterizuje spolehlivost, dodávka správného množství, na správné místo, neporušenost zboží, zamezení ztrátám u zboží, ekologičnost poskytovaných služeb a v neposlední řadě cena. Logistické firmy mají zájem na velmi dobrých dlouhodobých vztazích se svými zákazníky, v řadě případů se podílí i na marketingové činnosti pro zákazníky, jímž poskytují logistické služby. Tyto trendy vedou ke vzájemnému sdílení široké škály dat, které mohou vést k prozrazení know-how. Mnohdy jsou však vypisována nová výběrová řízení na poskytovatele logistických služeb, kde vítězí nejnižší nabídková cena, a to je určitě špatně. Známě případy, kdy zvítězí rychle založené nové podnikatelské subjekty, které nedisponují žádnými zkušenostmi a moderní logistiku posunují zpět.  

Čím je dáno, že je v současnosti právě tento trend?
Tento trend, nejnižší ceny, se posouvá v čase od ekonomické recese z let 2008 až 2010. Výše ziskových marží, které byly před krizí, se pravděpodobně na tuto úroveň nevrátí. Tlaky na snižování ekonomických nákladů jsou vysoké, protože prodejní ceny výrobků nelze zvyšovat, aby neklesala již tak oslabená kupní síla. Pro logistické společnosti není dnes nijak příznivá doba, protože nákladové položky trvale rostou (např. osobní náklady, energetické náklady, daňová zatížení, poplatky za použití dopravní cesty, …).

Jak často dochází k výrazným změnám v logistice?
V logistice dochází k výrazným změnám skokově. Já tyto změny spojuji s nejvýznamnějším evropským logistickým veletrhem v Mnichově „Transport a Logistika“, který se koná každé dva roky. Zde jsou prezentovány novinky v logistických technologiích, skladovacích systémech, manipulační technice, dopravních prostředcích, informačních systémech apod.

V polovině dubna ČLA pořádá Den české logistiky. V rámci programu této akce se mimo jiné budete zabývat i tématem s názvem „Význam logistiky pro rozvoj moderní společnosti“. Můžete našim čtenářům toto téma více přiblížit?
Logistika je obor, který účelně a s vysokou přidanou hodnotou dotváří výrobní procesy a procesy služeb. Zvykli jsme si na dodávky na přesně sjednanou dobu, čímž se minimalizují zásoby materiálu na vstupu a hotových výrobků na výstupu. Logistické procesy u nepřetržitých výrobních procesů musí být nastaveny tak, aby ve dnech pracovního volna negativně neovlivňovaly společenský život. Pro nové logistické parky musíme více využívat opuštěné průmyslové areály a plochy po zrušené železniční infrastruktuře. Je nutné připomínat vynikající úspěchy našich logistických firem, které dosáhly za posledních 20 let a soupeří se zahraničními firmami, které mají více než dvojnásobnou historii a vyvíjely se v kontinuálním politickém a ekonomickém prostředí.
Pro rozvoj moderní logistiky má význam zavádění city logistiky a zpětné logistiky. City logistika řeší šetrnou a efektivní služby pro centra nejen historických měst. Zpětná logistika je důležitá pro likvidaci odpadů, které produkuje nejen moderní civilizace, ale vznikají i při logistických procesech.

Logistiku jako obor ovlivňují i různé další faktory, jako např. mýtné, stávky i dopravní infrastruktura. Jakým způsobem lze podpořit tyto faktory, aby logistika jako taková ještě více prosperovala?
Z uvedených vlivů je nejméně zatěžující stávka, protože se odehrává podle předem stanovených pravidel, kterým se logistika dokáže přizpůsobit a i tak činí formou držení zásoby. Nepředvídatelným jevem jsou klimatické výkyvy, především v zimním období a i těmto se logistika přizpůsobuje pojistnou zásobou.  Co se týká poplatků za použití dopravní cesty (infrastruktury), zde nelze očekávat jejich snižování, ale naopak postupné zvyšování, protože její údržba vyžaduje vysoké finanční prostředky. Bez kvalitní dopravní infrastruktury není ani možné poskytovat logistiku na vysoké úrovni. Logistika přináší úspory ekonomických nákladů, ale pokud je dopravní infrastruktura nekvalitní, nespolehlivá a s řadou úzkých míst, pak jsou i kapitálové výdaje na pořízení složek aktiv vyšší (např. dopravní prostředky, sklady, apod.).
Aby se zlepšila úroveň dopravní infrastruktury, je nutné přijmout takové právní normy, které zcela odstraní problémy s výkupy pozemků, s napadáním projektových záměrů různými aktivistickými skupinami, rozhodně se musí zvýšit odpovědnost projektantů a stavebních firem za kvalitu navrženého a zhotoveného díla. Zcela určitě je důležité i na vládní úrovni prosazovat propojení národní dopravní infrastruktury na evropskou.   
 

Děkuji za rozhovor.


Další podobné články