EULOG: Pozvánka na 20. kolokvium ŽELAKTUEL 2014

Doprava | 13. 05. 2014

Dopravní fakulta Jana Pernera, Institut Jana Pernera, o.p.s. a Správa železniční dopravní cesty, s. o. pořádají pod záštitou děkana Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Iva Drahotského, Ph.D., Ing. Jiřího Koláře, Ph.D. generálního ředitele SŽDC, s. o. a Ing. Karla Pivoňky, CSc. ředitele Institutu Jana Pernera, o.p.s. 20. kolokvium ŽELAKTUEL 2014 na téma „Možnosti optimalizace využití železniční dopravní infrastruktury“. Kolokvium se koná 22. května 2014 v konferenčním sále SŽDC v Praze.

Tematické okruhy:
I.    Metodika přidělování kapacity ŽDC v liberálním prostředí,
II.    Zvyšování kapacity ŽDC.

Časový průběh:
8.00 – 9.00    prezence účastníků kolokvia
9.00 – 9.30    zahájení kolokvia
9.30 – 11:00  I. blok přednášek a diskuze

 • Ing. Jindřich Kušnír (MD ČR) – Řízení kapacity železniční infrastruktury
 • Ing. Radim Brejcha, Ph.D. (SŽDC) – Zvyšování kapacity železniční dopravní cesty – hlavní cíl modernizace dopravní infrastruktury
 • Ing. Petr Kroča (OLTIS Group) – Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací – Shift2Rail
 • Ing. Mgr. David Krásenský (OLTIS Group)
 • Železniční infrastruktura ve světle cílů Bílé knihy EU pro oblast dopravy
 • Cesty k naplnění požadavků na železniční dopravu budoucnosti v letech 2030 a 2050: projekt 7RP Capacity4Rail
 • Ing. Jan Hrabáček, Ph.D. (ČD, a.s.) – Vliv kapacity na podnikání dopravce

11.00 – 11.30    přestávka, občerstvení
11.30 – 13.00    II. blok přednášek a diskuze

 • Ing. Pavel Krýže, Ph.D. (SŽDC) – Faktory omezující kapacitu železniční infrastruktury a připravované změny v metodice stanovování kapacity
 • Ing. Jiří Pohl (SIEMENS) – Technické a ekonomické nástroje k vyššímu využití železniční dopravní infrastruktury
 • Ing. Tomáš Vicherek, Ph.D. (AŽD) – Vliv automatizace řízení na kapacitu ŽDC
 • Bc. Michal Komeštík (student DFJP) – Vliv konstrukce GVD na kapacitu trati Praha-Libeň – Kolín

13.00 – 13.15    závěr kolokvia

Vložné:   

 • 700 Kč

Číslo účtu – 135874637/0300
variabilní symbol – 31105
Nejsme plátci DPH. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte příjmení osob, za které je hrazeno vložné.

Vložné zahrnuje náklady na organizaci konference, sborník na CD ROM a občerstvení.

Firmám nabízíme možnost prezentovat se formou reklamních panelů (5 000 Kč/ks) v prostorách konferenční místnosti nebo reklamních stránek ve sborníku (700 Kč/str.).

Garant kolokvia:

 • doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Programový výbor:

 • doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. – předseda,
 • prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.,
 • Ing. Edvard Březina, CSc.,
 • Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. (SŽDC).
 • Mgr. Ing. David Krásenský (OLTIS)

Organizační výbor:

 • Ing. Edvard Březina, CSc. – předseda,
 • Ing. Bohuslav Navrátil (SŽDC),
 • Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Adresa organizačního výboru:
Ing. Edvard Březina, CSc. (ŽelAktuel)
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice

tel.:   

 • +420 466 036 674 (Ing. Březina)
 •  +420 466 036 462 (Ing. Nachtigall)

e-mail:       

 

V případě zájmu účasti, kontaktujte organizátory.


Další podobné články